web page builder software

INFORMAȚII

New competences for professional development of school educational staff

2014-1-RO01-KA101-001675

DESPRE PROIECT


I ARGUMENT: Școala Gimnazială Nr.5 din Piatra Neamț își asuma în perioada 2012-2016 misiunea de ”Creare a unui mediu European de instruire şi formare personală şi profesională a elevilor, pe o infrastructură modernă și funcțională, cu dascăli ce promovează valorile europene şi calitatea în educație.” 

Deși situată într-un cartier mărginaș, Școala Nr.5 are pe lângă caracter incluziv, o puternică preocupare pentru performanță, atât a elevilor cât și a cadrelor didactice. S-a identifica la nivel instituțional nevoia de pregătire psiho-pedagogică a dascălilor, pentru a lucra centrat pe nevoile elevului, pentru crearea unor lecții atractive și combaterea abandonului școlar. Odată cu reducerea populației școlare, școlile din Cartierul Dărmănești ajung să-și dispute același număr de copii, oferta școlii și marketingul educațional făcând diferența între a avea norme didactice la școală sau a intra în restrângere de activitate. Părinții se orientează spre școli unde copii se simt parteneri la educație, participă la ore atractive, în săli cu calculatoare, table interactive, învață limbi străine, fac teme și comunică cu profesorul on-line, în concluzie, se formează ca tineri cu competențe necesare integrării profesionale.

Școala noastră face eforturi să se diferențieze de școlile din jur prin proiecte atractive, dascăli profesioniști, ofertă diversificată de curriculum la decizia școlii: studiere a limbilor străine (opțional de limba germană), lecții AEL pe calculator, discipline predate în limba engleză (ore CLIL- Content and Language Integrated Learning) și activități extrașcolare bine alese.

Pentru realizarea unei formări de calitate, programul Erasmus+ este singura șansă de a moderniza și alinia la standard europene demersul didactic, de a afla noi metode de predare în mod diferențiat, pentru elevi cu nevoi speciale sau cu dezvoltări cognitive diferite. Este nevoie de realizarea unor lecții dinamice și atractive, folosind softuri educaționale în arii curriculare precum Matematică și științe ale naturii, Tehnologii, Limbă și comunicare. Conștientizând nevoia lor de formare, peste 40 dintre cei 75 dascăli titulari ai școlii noastre au depus scrisorile de intenție încă din februarie 2014. Surprinderea dimensiunii europene a educației și perfecționarea competențelor profesionale se realizează cel mai eficient prin mobilități de formare și schimburi de profesori între școli europene, prin discuții tematice între cadrele didactice din școală și din școli europene, prin negocierea de parteneriate cu diferite țări.


II. PLAN DE DEZVOLTARE EUROPEANĂ, extras din PDI 2012-2016 :

Obiective strategice pe domenii de activitate :

1.Curriculum si evaluare 

Sporirea atractivității predării/evaluării prin stimularea comunicării, a inteligenței și creativității elevilor ;

Diversificarea ofertei școlare cu lecții predate în lb. engleză-clase CLIL;  

Dezvoltarea activității interdisciplinare prin parteneriate școlare internaționale ;

Evaluarea elevilor urmărind achiziția celor 8 competentelor cheie și dezvoltarea cognitiv/emotivă;

2.Resurse umane 

Sporirea cu 30% a numărului cadrelor didactice ce utilizează softuri educaționale la predare-evaluare după formările din 2015;

Creșterea cu 30% a numărului dascălilor ce pot comunica în lb. engleza pentru predarea în clase CLIL din anul școlar 2015-2016;

 Formarea continuă a cadrelor didactice pe problemele deficitare identificate:TIC, pedagogia dezvoltării funcțiilor cognitive, gandire creativă, competențe de Limba Engleză, în anul școlar 2014-2015.

Reducerea migrării elevilor de clasa a V-a spre alte școli sau licee cu oferte educaționale mai diversificate;

3. Resurse materiale 

Amenajarea în 2014 a unei săli multimedia pentru întâlnirile de diseminare a formărilor, cu dotare pentru utilizarea softurilor educaționale la lecții (laptopuri, wireless, tablă interactivă)-”Sala ERASMUS”;

4. Relații comunitare

Dezvoltarea de proiecte de mobilitate pentru participarea a 27 cadre didactice la cursuri europene. 

Implicarea peste 50% din cadre didactice ale școlii în activități de formare;

Dezvoltarea unor rețele e-Twining cu școli gimnaziale ce predau lecții CLIL (Content and Language Integrated Learning) din țări cu tradiție;

Creșterea încrederii părinților școlii în capacitatea cadrelor didactice de a asigura o formare personală și profesională de calitate la elevi ;

Antrenarea familiei în activitățile școlarului mic și a celui de gimnaziu pentru o buna finalitate a parteneriatului Școală-Familie-Comunitate ;

Creșterea vizibilității școlii printr-un management eficient pentru susținerea titlului de Școală Europeană obținut în 2014, la 40 ani de existență a Școlii;

III. ETAPELE IMPLEMENTĂRII PROIECTULI DE MOBILITATE ȘCOLARĂ

A. Pregătirea mobilității, termen: August 2014-Ianuarie 2015 : 

1. Promovarea proiectului în mass-media, școală, comunitate, on-line;

2. Publicarea ofertei de formare, a metodologiei și graficului de selecție a cursanților: 24 noiembrie 2014;

3. Depunerea dosarelor de candidatură cu documente redactate în limba engleză : Scrisoare intenție pentru curs din listă), CV Europass: 10.01.2015 ;

4. Interviu în lb engleză de selecție a candidaților, comisie externă : 12.01.2015 ;

5. Anunțarea rezultatelor selecției și depunerea de contestații : 13-14.01.2015 ;

6. Pregătirea lingvistică, culturală și profesională axată pe obiective curs ales.

7. Semnarea Contractelor cu furnizorul de formare și beneficiarul selectat, în care se va specifica obligația de a întocmi Raportul final către CE, de a efectua cel puțin 3 diseminări și cel puțin a 3 lecții de valorizare pe semestru, a metodelor învățate și de folosire a instrumentelor Inovative / creare a instrumentelor multimedia pentru predarea disciplinei proprii.

8. Transferarea grantului în contul beneficiarului de formare, pentru transport, cazare+masă și taxa de curs;

9. Rezervarea biletelor de călătorie și a hotelului ;

B. Participarea la cursurile alese, conform nevoii de formare, termen : 1-7 februarie 2015, 15 iulie-31 august 2015 ;

1. Frecventarea zilnică a cursurilor de formare ;

2. Participarea la activitățile propuse de furnizorii de formare, inclusiv evaluarea noilor competențe și completarea de formator a documentului Europass mobility ;

3. Organizarea informațiilor primite în vederea diseminării și utilizării lor în activitatea de la clasă sau în cadrul unui CDȘ pentru școală ;

4. Realizarea unei bune reprezentări a școlii românești în grupul de cursanți, în vederea realizării de viitoare parteneriate școlare și colaborări pe E-Twining;

5. Monitorizarea derulării formărilor europene pentru respectarea standardelor de calitate, obiectivelor din ofertă și condițiilor convenite în contract de către formator și beneficiar;

6. Intervenția Comisiei de proiect pentru rezolvarea unor eventuale probleme apărute pe parcursul implementării proiectului;

IV. OFERTA DE CURSURI:


1. Effective use of ICT in Education, 5 burse

Grup țintă: cadre didactice;

Condiții: Lb. Engleză nivel B1

Locație: Turcia 1-7 Februarie, 2015


2. ENCOURAGING CREATIVE THINKING, 6 burse

Grup țintă: educatori, învățători, profesori, profesori învățământ special;

Condiții: Lb. Engleză nivel B1

Locație: Praga, Cehia, 20-24 iulie 2015


3. SOCIAL MEDIA BASIC , 9 burse

Grup țintă: educatori, învățători, profesori, profesori învățământ special;

Condiții : Lb. Engleză nivel B1, laptop/tabletă proprie cu softuri de editare elementare, aparat foto digital. 

Locație : Italia, Florența, iulie 2015


4. ICT IN EDUCATION, 4 burse

Grup țintă: educatori, învățători, profesori, profesori învățământ special;

Condiții: Lb. Engleză nivel B1, laptop/tabletă proprie;

Locație: Malta 17-21 August 2015


5. CLIL (Content and Language Integrated Learning), 3 burse 

Grup țintă: educatori, învățători, profesori, profesori învățământ special;

Condiții: Lb. Engleză nivel B1

Locație: Malta 17-21 August 2015

_________________________

 27 burse pentru 27 beneficiari ai Școlii Gimnaziale Nr.5 Piatra Neamț

ADDRESS
1 Decembrie 1918, 32
Piatra-Neamt, Neamt, Romania
e-mail: scoala5p.neamt@yahoo.com

CONTACTS
Telefon: 0233224508
Fax: 0233224508

Thanks for filling out form!

Schimbând vieti, deschizând minti
Programul Uniunii Europene pentru educatie, formare profesionala, tineret si sport 2014-2020

  

New competences for professional development of school educational staff


2014-1-RO01-KA101-001675